پایان نامه دکتری مدیریت، نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها
نویسنده : ، موضوعات : پایان نامه ، 8 ماه پیش ارسال شده

پایان نامه دکتری مدیریت، نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها


چکیده

ارزش گذاري یکی از موضوعات اساسی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاري است . این تحقیق نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد . این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردي است . جامعه آماري تحقیق ، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که داده هاي مورد نیاز تحقیق از آن ها قابل استخراج است . شایان ذکر است که تعداد نمونه هاي تحقیق ۷۸ شرکت می باشد . دوره زمانی تحقیق ، دوره اي پنج ساله از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱ است . این تحقیق داراي مدلی نظري است و از آزمون رگرسیون استفاده می گردد و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تحلیل پانلی توسط نرم افزار ۷ Eviews صورت گرفته است . نوآوري تحقیق در ترکیب متغیر  هاي مستقل براي تبیین ارزش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد . نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس، مؤسسات مالی و سرمایه گذاري و سرمایه گذاران فردي قرار گیرد.
واژگان کلیدي: ارزش شرکت ، مدیریت ریسک ، مدیریت ریسک مالی ، مشتقات مالی ، پوشش ریسک

تمامی حقوق مطالب برای وبسایت یار مگ ، پایان نامه محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس